• 03-3371-2195
  • info@tokyo-cosmo.com

费用与奖学金

学费:

  报名费: 报名我校时,所发生的费用。(金额:¥20,000日元)
  学费明细:东京入国管理局的在留认定资格交付通知下来后,需支付。

❊以上表示表示的是税外金额。

奖学金:

除了文部省等提供给各个日本语学校的奖学金以外,我校还另设有校内奖学金。
 文部省奖学金:
   ※取得对象:在校认真就读的学生、出席状况良好、学习态度端正、成绩优秀者可申请    日本国文部省的奖学金。
       1500876274(1)

 校内奖学金:

       1.优秀奖:
          对于在出席率95%以上的基础上,学习态度端正成绩优异者给予50000日元·年1回
       2.全勤奖:
          对于在校期间无缺席,迟到,早退,出席率100%的学生颁发奖状+奖品(2万日币起)